WLTP.

Mer realistiske forbruksmålinger og mer transparens.

De viktigste nyvinningene


WLTP – den nye metoden for forbruks- og avgasstesting.

1. september 2017 ble WLTP innført, en ny metode for forbruks- og avgasstesting som skal gi mer realistiske testresultater enn dagens NEDC. Med den nye syklusen vil måleverdiene jevnt over bli høyere.

De viktigste nyvinningene


WLTP – den nye metoden for forbruks- og avgasstesting.

1. september 2017 ble WLTP innført, en ny metode for forbruks- og avgasstesting som skal gi mer realistiske testresultater enn dagens NEDC. Med den nye syklusen vil måleverdiene jevnt over bli høyere.

WLTP leverer mer eksakte verdier.

Bildet viser S-Klasse sedan i prøvebenken: I tre forskjellige kjøresykluser måles kjøretøyspesifikke forbruksverdier.

WLTP leverer mer eksakte verdier.

Kundene har fordel av WLTP fordi den gir en mer realistisk målestokk for forbruks- og utslippsverdiene for forskjellige bilmodeller.

Kundene har fordel av WLTP fordi den gir en mer realistisk målestokk for forbruks- og utslippsverdiene for forskjellige bilmodeller.

Siden WLTP tar hensyn til bilens individuelle utstyr, er verdiene mer nøyaktige enn i NEDC, nærmest spesifikke for hver bil. Derfor vil forbruksverdiene i de fleste tilfeller bli høyere med WLTP, men også mer realistiske. Det daglige forbruket påvirkes ikke av dette. Sammenligning på tvers av produsenter og modeller blir fortsatt mulig. Mercedes-Benz støtter både den nye laboratorietesten (WLTP) og målinger på veien (RDE).

Innføring av WLTP


WLTP for alle EU-landene.

Innføring av WLTP


WLTP for alle EU-landene.

WLTP blir forpliktende for alle EU-medlemsstater, andre stater vurderer innføring på et senere tidspunkt.

WLTP forbruks- og utslippssyklus gjelder fra september 2017 for modeller som skal ha ny typegodkjenning, og fra september 2018 for alle biler som skal registreres for første gang. WLTP blir forpliktende for alle EU-medlemslandene, andre land vurderer innføring på et senere tidspunkt. Fra og med september 2017 erstatter WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) suksessivt NEDC (New European Driving Cycle) og skaper mer transparens.

  • Fra september 2017

   Fra september 2017

   Alle kjøretøymodeller som skal ha ny utslippssertifisering (personbiler), blir testet etter WLTP. Parallelt vil det fortsatt bli målt en NEDC-verdi for disse bilene, og denne vil fortsatt stå oppført som obligatorisk verdi i salgsdokumentene og alle andre publikasjoner.

   For helt nye modeller blir det i tillegg benyttet en veitest, den såkalte Real-Driving-Emissions-Test (RDE). Her kontrollerer man at grenseverdiene for nitrogenoksider og partikkelantall etter Euro 6 ikke overskrides. Det tas hensyn til konformitetsfaktorer.

  • Fra september 2018

   Fra september 2018

   Hele bilporteføljen er sertifisert etter WLTP. De nye WLTP-verdiene blir beregnet individuelt for hver bil og vil trolig bli oppført i salgsdokumentene og alle andre publikasjoner. Utgående modeller får NEDC-forbruket dokumentert.

   Parallelt med WLTP blir det for alle nyregistrerte biler bekreftet ved hjelp av en RDE-test at disse ikke overskrider grenseverdiene for partikkelutslipp ifølge Euro 6. Det tas hensyn til en konformitetsfaktor.

  • Fra september 2019

   Fra september 2019

   For alle nyregistrerte biler blir det ved hjelp av en RDE-test bekreftet at disse ikke overskrider grenseverdiene for nitrogenoksider ifølge Euro 6. Det tas hensyn til en konformitetsfaktor.

  • Slutten av 2020

   Slutten av 2020

   Ut 2020 måles både WLTP- og NEDC-verdier for alle biler. Fra typegodkjennelsen av er disse verdiene oppført parallelt i kjøretøypapirene. Fra 2021 av blir WLTP-verdiene de eneste forbruks- og utslippsverdiene som måles for alle personbiler. Bruktbiler blir ikke berørt av denne omleggingen, de beholder sine sertifiserte NEDC-verdier så sant de er registrert første gang før 31. august 2017.

  FAQ


  Flere spørsmål?

  Få svar på dine spørsmål om WLTP.

  FAQ


  Flere spørsmål?

  Få svar på dine spørsmål om WLTP.

  Mercedes-Benz svarer på spørsmål om WLTP: Hva forandrer seg, og hva betyr det for deg som kunde?
   • Hva er WLTP?

    Hva er WLTP?

    Forkortelsen WLTP står for Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure. Det er en testmetode som måler forbruks- og avgassverdiene til et kjøretøy i en testrigg. WLTP har blitt gradvis innført siden 1. september 2017 og erstatter den tidligere testsyklusen NEDC. WLTP er langt mer i samsvar med reelle kjøreforhold enn det som har vært tilfelle tidligere.

    WLTP utmerker seg med betydelig høyere akselerasjoner og en vesentlig mer dynamisk kjøreprofil. Toppfarten er økt til 131 km/t, gjennomsnittshastigheten til 47 km/t.

    Kjøretiden øker med 10 minutter, andelen motorveikjøring simulert på rulle er større, og det er mindre stillstand. Kjørestrekningen dobles til 23 kilometer. Sjaltepunktene beregnes på forhånd for hver bil og drivlinje.

    Alt tilleggsutstyr som har innvirkning på bilens dynamikk, rullemotstand eller mål, tas nå med i beregningen. Strømforbruket til komfortfunksjoner fører også til økte CO2-verdier. Bare klimaanlegget er unntatt i første fase av WLTP.

    Med WLTP innføres en obligatorisk standard for hele verden. EU-landene går foran. Drivstofforbruk og utslipp av skadelige stoffer fra biler fra forskjellige produsenter kan nå sammenlignes med hverandre. I tillegg bidrar standardene til at myndighetene kan kontrollere at grenseverdiene for avgasser – fra hydrokarboner (HC) via karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksider (NOx) til partikler – ikke overskrides.

   • Hva er WLTC?

    Hva er WLTC?

    Kjøresyklusene i WLTP heter WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. I WLTP er det for forskjellige biltyper utviklet tre kjøresykluser som tar hensyn til effekt-vekt-forholdet. Den overveiende andelen personbiler registrert i EU som har et effekt-vekt-forhold på mer enn 34 kW/t (46 hk/t), plasseres i WLTC klasse 3.

    Testsyklusen for biler i klasse 3 består av fire deler – Low, Medium, High og Extra High. Disse simulerer kjøring i og utenfor tettbygde strøk og på landevei og motorvei.

   • Hva er NEDC?

    Hva er NEDC?

    NEDC (New European Driving Cycle) er testsyklusen som gjelder for personbiler i dag. For at kundene skulle få sammenlignbare og reproduserbare verdier uavhengig av produsent, trådte den første europeiske kjøresyklusen i kraft i 1970. 1992 ble den utvidet til også å gjelde utenfor byene.

    Gjennomsnittsfarten i NEDC er så lav som 34 km/t, og akselerasjonskravene og toppfarten på 120 km/t er også moderate. Syklussammensetningen svarer ikke til den gjennomsnittlige fordelingen på forskjellige strekningsandeler.

    Energiforbruket på tilleggsutstyr og komfortfunksjoner som klimaanlegg, radio og setevarme inngår ikke i målingene. I tillegg kommer teknologiske parametere som øker sannsynligheten for avvik. For eksempel har start-stopp-teknologien relativt stor innvirkning på NEDC, siden NEDC har en ganske høy andel stillstandstider.

    For biler med manuell girkasse tas det ikke hensyn til bilspesifikke parametere i beregningen av giretidspunktene. Sammenlignet med reell bruk kan dette føre til store avvik i forbruk. På grunn av kontinuerlig tekniske fremskritt er NEDC ikke lenger tidsmessig.

   • Hva er RDE?

    Hva er RDE?

    RDE står for Real Driving Emissions og er en veitest som måler utslippene av skadelige stoffer. Metoden beskriver utslippene fra biler under reelle kjøreforhold på veien. Tidligere ble avgassmålinger i forbindelse med typegodkjenning bare utført i prøveriggen. Fra og med mars 2016 skal utslipp også måles innenfor en definert ramme under reelle kjøreforhold.

    Med et PEMS-apparat (Portable Emissions Measurement System) måler man utslippene av nitrogenoksid (NOx) og karbonmonoksid (CO). Senere skal også partikkelutslippene kontrolleres. Det finnes ingen fastlagt testsyklus, det skal bare kjøres og måles i normal hverdagstrafikk i samsvar med gjeldende lover. Bilen kjøres i mellom 90 og 120 minutter på offentlig vei, likt fordelt på henholdsvis tettbygde strøk, landevei og motorvei.

    I tettbygde strøk skal det kjøres med en gjennomsnittsfart på mellom 15 og 30 km/t, på motorvei skal det kjøres i 90 og minst 110, men ikke fortere enn 145 km/t. Utetemperaturen skal ligge mellom 0 og 30 °C, klimaanlegget skal være på. Testturen må ikke foregå mer enn 700 meter over havet, og høydeforskjellen skal ikke være over 100 meter.

    Fra september 2017 må utslippsgrensene i Euro 6 overholdes i RDE-tester. Dette gjelder for nye typegodkjennelser fra 1. september 2017, og for alle typer senest fra 1. september 2019.

    Bestille RDE-resultater

     

    RDE-resultater for Mercedes-Benz kjøretøy – både fra Mercedes-Benz som produsent og fra uavhengige, statlig godkjente tekniske institusjoner – kan bestilles ved å oppgi PEMS-testfamilie for vedkommende kjøretøy fra Mercedes-Benz i et kontaktskjema.

    Bilens PEMS testfamilienummer kan hentes fra hjemmesiden til det europeiske bilindustriforbundet ACEA.

   • WLTP vs. NEDC: Hva blir annerledes?

    WLTP vs. NEDC: Hva blir annerledes?

    I WLTP varer kjøresyklusen ti minutter lenger enn i NEDC, og stillstandstidene utgjør bare 13 prosent. Samlet kjørestrekning i syklusen er 23,5 kilometer – mer enn dobbelt så mye som NEDC med 11 kilometer. Den har høyere gjennomsnittshastigheter, inntil 131 km/t, og utsetter bilene for større fartsvariasjoner. Testspesifikasjonene er betydelig strengere.

    I motsetning til tidligere testes ikke bare basisvarianten av en modell, det tas også hensyn til spesialutgaver og tilleggsutstyr. Sjaltepunktene beregnes på forhånd for hver bil og drivlinje. Manuelt gir kommer bedre ut med denne individuelle beregningen enn med de forhåndsbestemte sjaltepunktene i NEDC.

   • Hva blir annerledes for meg som kunde?

    Hva blir annerledes for meg som kunde?

    Innføringen av WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) gjør drivstofforbruket mer oversiktlig. Kundene har fordel av WLTP fordi den gir en mer realistisk målestokk for forbruks- og utslippsverdiene for forskjellige bilmodeller.

    De endrede randbetingelsene vil imidlertid føre til at også CO2- og forbruksverdiene endrer seg: Av prosessmessige årsaker har et teknisk identisk kjøretøy høyere numeriske CO2- og forbruksverdier i WLTP enn i NEDC. Dette skyldes bl.a. at det tas hensyn til tilleggsutstyr, og at randbetingelsene er skjerpet i den nye syklusen.

    I fremtiden vil kundene kunne vite mer nøyaktig hva valg av tilleggsutstyr får å si for CO2-verdien til deres bilmodell. Av hensyn til klarhet og maksimal transparens vil Mercedes-Benz aktivt følge fasene i WLTP-innføringen og gi kunder og forhandlere den informasjonen de trenger.

    Dette vil også innebære en ny måte å oppgi forbruk på: fra modellen med lavest energibehov til versjonen med høyest energibehov. Numerisk strekker denne spredningen seg fra "WLTP Low" (minimalt med tilleggsutstyr) til "WLTP High" (maksimalt med tilleggsutstyr).