Utslippstyper I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz forbrenningsmotorer utslippstyper

Mindre utslipp av skadelige stoffer bedrer luftkvaliteten.

De to utslippstypene: CO2-utslipp og skadelige stoffer.

Forbrenningsmotorer forårsaker hovedsakelig to utslippstyper: for det første CO2-utslipp, og for det andre utslipp av skadelige stoffer, f.eks. nitrogenoksider og partikler. Den økende andelen CO2 i atmosfæren holdes ansvarlig for klimaoppvarmingen. En bils CO2-utslipp er proporsjonal med mengden forbrent drivstoff.

For å bedre luftkvaliteten – fremfor alt i byer – har de ulike nivåene av utslippsnormen Euro 6 grenseverdier for skadelige stoffer. Disse verdiene skal overholdes. I sentrum står fremfor alt nitrogenoksider (NOx) og svevestøv. Nitrogenoksider oppstår når nitrogen reagerer med oksygen. På grunn av de mange oksidasjonsnivåene og nitrogen-oksygen-forbindelsene forkortes nitrogenoksider med NOx. Når det gjelder definisjonen på grenseverdier for partikler, er spesielt svevestøvet viktig. Dette er støv som uhindret kan passere filtermekanismene i menneskets slimhinner. Andre kjemiske forbindelser som er viktige når det gjelder sertifisering av biler iht. de ulike nivåene av utslippsnormen Euro 6, er blant annet karbonmonoksid (CO) og hydrokarboner (HC).