Utslippstyper I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz forbrenningsmotorer utslippstyper

Mindre utslipp av skadelige stoffer bedrer luftkvaliteten.

De to utslippstypene: CO2-utslipp og skadelige stoffer.

Forbrenningsmotorer forårsaker hovedsakelig to utslippstyper: for det første CO2-utslipp, og for det andre utslipp av skadelige stoffer, f.eks. nitrogenoksider og partikler. Den økende andelen CO2 i atmosfæren holdes ansvarlig for klimaoppvarmingen. En bils CO2-utslipp er proporsjonal med mengden forbrent drivstoff.

For å bedre luftkvaliteten – fremfor alt i byer – har de ulike nivåene av utslippsnormen Euro 6 grenseverdier for skadelige stoffer. Disse verdiene skal overholdes. I sentrum står fremfor alt nitrogenoksider (NOx) og svevestøv. Nitrogenoksider oppstår når nitrogen reagerer med oksygen. På grunn av de mange oksidasjonsnivåene og nitrogen-oksygen-forbindelsene forkortes nitrogenoksider med NOx. Når det gjelder definisjonen på grenseverdier for partikler, er spesielt svevestøvet viktig. Dette er støv som uhindret kan passere filtermekanismene i menneskets slimhinner. Andre kjemiske forbindelser som er viktige når det gjelder sertifisering av biler iht. de ulike nivåene av utslippsnormen Euro 6, er blant annet karbonmonoksid (CO) og hydrokarboner (HC).

Lorem Ipsum