RDE I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz RDE

Måling av partikkel- og karbonutslipp på vei.

Real Driving Emissions (RDE).

Den nye sertifiseringsmetoden måler også utslipp av skadelige stoffer under reell kjøring på vei: For de nye avgassnormene Euro 6c, Euro 6d-TEMP og Euro 6d suppleres WLTP-sertifiseringen på laboratoriet med måling av utslipp av skadelige stoffer på vei. Fastsettelsen av "Real Driving Emissions" (RDE) skal sørge for at grenseverdien for nitrogenoksider og partikkelantallet overholdes, ikke bare i laboratoriet, men også ved reell kjøring på vei. PEMS-utstyr (Portable Emission Measurement System) festes til bilen slik at andelen skadelige stoffer i avgassen kan måles under kjøring.

En såkalt konformitetsfaktor (Conformity Factor, CF) angir hvor mye høyere verdiene målt i veitrafikk kan være sammenlignet med laboratorieverdiene for Euro 6. Etter en overgangsfase kan verdiene for nitrogenoksider og partikkelantallet i avgassnormen Euro 6d fortsatt ligge 50 % over laboratorieverdiene. Dette påslaget utgjør måletoleransen for de mobile måleenhetene i RDE-testen. De skal kontrolleres årlig og ved behov reduseres.